+31 (0)6 55 70 88 30

Home

ALGEMENE VOORWAARDEN CLASSICCAR-ART.COM

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
1. Classiccar-art.com: onderdeel van Studio Martin Melis BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Boxtel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 16087618.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Classiccar-art.com een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Overeenkomst: iedere tussen Classiccar-art.com en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Classiccar-art.com zich, tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de verkoop en levering van al dan niet volgens specificatie van de wederpartij vervaardigde zaken.
5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Classiccar-art.com en een consument is gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Classiccar-art.com en consument en waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, waaronder begrepen de overeenkomst die middels de webshop van Classiccar-art.com is gesloten.
6. Zaken: alle in het kader van de overeenkomst door Classiccar-art.com te verkopen en aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: prenten op canvas, dibond, posters, kalenders, ansichtkaarten en/of andere materialen.
7. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die in het kader van de overeenkomst door Classiccar-art.com worden verleend c.q. uitgevoerd, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, werkzaamheden in verband met het volgens specificatie van de wederpartij vervaardigen van te leveren zaken.
8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Classiccar-art.com en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Classiccar-art.com vrijblijvend.
2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Classiccar-art.com, binden hem niet.
3. Aan een aanbod van Classiccar-art.com dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
4. Een aanbod van Classiccar-art.com geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Classiccar-art.com gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de wederpartij ter hand te stellen.
5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Classiccar-art.com, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Classiccar-art.com anders aangeeft. In geval van de overeenkomst middels de webshop van Classiccar-art.com tot stand wordt gebracht, wordt de bestelling van de wederpartij zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigd.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Classiccar-art.com nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN
1. Classiccar-art.com spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Classiccar-art.com treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Classiccar-art.com schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Classiccar-art.com de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien Classiccar-art.com voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Classiccar-art.com deze gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 5. | BEPALINGEN VOOR VOLGENS SPECIFICATIE VAN DE WEDERPARTIJ TE VERVAARDIGEN ZAKEN
1. Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van volgens specificatie van de wederpartij tot stand te brengen zaken, zoals in geval van het ontwerp van gepersonaliseerde werken, vindt dit artikel toepassing, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden.
2. De wederpartij is gehouden zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle daarvoor relevante informatie aan Classiccar-art.com ter beschikking te stellen, op de door Classiccar-art.com voorgeschreven wijze. Voorts is de wederpartij gehouden Classiccar-art.com op het overeengekomen tijdstip gelegenheid te verschaffen tot het vervaardigen van fotomateriaal op locatie van de wederpartij op basis waarvan de zaken kunnen worden vervaardigd.
3. Voor zover werkzaamheden worden verricht op locatie van de wederpartij, staat de wederpartij ervoor in dat de plaats van uitvoering daarvoor geschikt is, Classiccar-art.com tijdig toegang verkrijgt tot de locatie van uitvoering, dat hij kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige, redelijkerwijs gewenste zaken en voorzieningen en dat aan alle overige redelijkerwijs noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de werkzaamheden is voldaan. De wederpartij is voorts gehouden alle door Classiccar-art.com verstrekte instructies op te volgen. De wederpartij neemt overigens alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de werkzaamheden te optimaliseren.
4. Indien de wederpartij haar verplichtingen uit de twee voorgaande leden van dit artikel, niet, niet volledig, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, is Classiccar-art.com, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en alle daaruit voortvloeiende vertragingsschade voor rekening van de wederpartij te brengen.

ARTIKEL 6. | TOLERANTIES
Vermelde, vertoonde en/of overeengekomen eigenschappen van te leveren zaken kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de zaken welke de wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in kleuren, vormen en maten. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

ARTIKEL 7. | LEVERING VAN ZAKEN
1. De levering van de zaken vindt plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
2. Het risico van de verlies en beschadiging van de zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat de zaken door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
3. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze aan haar worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening van de wederpartij nadat Classiccar-art.com haar daarvoor heeft gewaarschuwd. De wederpartij is in dat geval, naast de overeengekomen prijs, een redelijke prijs voor opslag van de zaken verschuldigd.
4. Het is Classiccar-art.com toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Classiccar-art.com gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK, RECLAMES EN GARANTIE
1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de zaken direct te onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien het geleverde naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Classiccar-art.com.
2. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Classiccar-art.com uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij nimmer op.
4. Een door Classiccar-art.com of derde verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten op grond van de overeenkomst jegens Classiccar-art.com kunnen doen gelden.
5. Classiccar-art.com staat er, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van consumenten als bedoeld in het vorige lid, uitsluitend voor in dat de zaken bij aflevering aan de overeenkomst beantwoorden. Geen gronden voor reclame zijn stellingen in verband met gebreken van de zaak, na aflevering ontstaan als gevolg van een van buiten komende oorzaak, alsmede gebreken die voor het overige niet aan Classiccar-art.com kunnen worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, het bestaan van toleranties als bedoeld in artikel 6, gebreken als gevolg van beschadiging en onjuist of onoordeelkundig gebruik.
6. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, welke geen grond voor reclame is, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij. Classiccar-art.com streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van wederpartij tot betaling van deze kosten onverlet.
7. Een reclame wordt slechts in behandeling genomen nadat de wederpartij aan al haar opeisbare verplichtingen jegens Classiccar-art.com heeft voldaan.
8. Het bepaalde in de bovenstaande leden van dit artikel laat het bepaalde in artikel 13.8 ten aanzien van een consumentenkoop onverlet.
9. Kosten in verband met revisie van tekeningen en herstel van geleverde zaken, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij revisie of herstel gewenst is in verband met en naar aanleiding van een aan Classiccar-art.com toerekenbare tekortkoming.

ARTIKEL 9. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND
1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de zaken, zonder opgave van redenen ontbinden.
2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
3. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Classiccar-art.com aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Classiccar-art.com. Zo spoedig mogelijk nadat Classiccar-art.com in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Classiccar-art.com de ontbinding per e-mail bevestigen.
4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de zaken en de verpakking. De consument mag de zaken slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de zaken te beoordelen.
5. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de zaken onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Classiccar-art.com retourneren. Indien en voor zover de zaken onderhevig zijn geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de zaken te beoordelen, is Classiccar-art.com gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
6. Retournering van de zaken dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 3 door Classiccar-art.com is bevestigd.
7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de zaken voor zijn rekening.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT
1. Classiccar-art.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Gedurende de periode van overmacht worden de contractuele verplichtingen van partijen opgeschort.
3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
4. Indien Classiccar-art.com bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Classiccar-art.com is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Classiccar-art.com ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Classiccar-art.com gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
3. Voorts is Classiccar-art.com gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Classiccar-art.com op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Classiccar-art.com ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6. Indien Classiccar-art.com de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Het aanbod van Classiccar-art.com vermeldt een zo nauwkeurige opgave van de prijs- en kostenfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, vaste productprijzen en/of reis- en verblijfskosten in verband met de uitvoering van werkzaamheden.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Classiccar-art.com vermelde prijzen exclusief btw en bezorgkosten.
3. In geval van een consumentenkoop wordt vóór totstandkoming daarvan de totaalprijs vermeldt, inclusief btw en bezorgkosten.
4. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Classiccar-art.com gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
5. Classiccar-art.com is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor aflevering van de zaken, openbaren, aan de wederpartij door te berekenen. In geval de wederpartij een consument is, is de consument gerechtigd de prijsverhoging af te wijzen en de overeenkomst te ontbinden, mits de doorberekening daarvan plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Classiccar-art.com niet alsnog uitdrukkelijk verklaart de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen condities te willen nakomen.
6. Classiccar-art.com is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In geval van vooruitbetaling kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling niet is voldaan.
7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
8. Voor zover betaling na levering van de zaken is overeengekomen, dient de betaling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Classiccar-art.com voorgeschreven wijze.
9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente in geval de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
10. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Classiccar-art.com is onverminderd het bepaalde in artikel 8 na levering van de zaken nimmer aansprakelijk voor gebreken daarvan.
2. De wederpartij draagt het risico in verband met haar keuze van de soort drager waarop prenten worden afgedrukt.
3. Classiccar-art.com is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4. De wederpartij draagt de schade die is ontstaan als gevolg van de niet deugdelijke of niet-tijdige nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, alsmede de schade ontstaan in verband met een omstandigheid die overigens niet aan Classiccar-art.com kan worden toegerekend.
5. Classiccar-art.com is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen, gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie.
6. De aansprakelijkheid van Classiccar-art.com is in elk geval beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Classiccar-art.com betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Classiccar-art.com nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval op basis van de aansprakelijkheidsverzekering van Classiccar-art.com daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Classiccar-art.com dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
7. Classiccar-art.com heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor Classiccar-art.com ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden tóch aansprakelijk is, te herstellen. De wederpartij dient Classiccar-art.com hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Classiccar-art.com ter zake vervalt.
8. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Classiccar-art.com bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een zaak, vervalt ter zake een consumentenkoop na verloop van twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument.
9. Ter zake een consumentenkoop strekken de beperking van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
10. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Classiccar-art.com, zal de wederpartij Classiccar-art.com vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Classiccar-art.com, alsmede het gebruik van de door Classiccar-art.com geleverde zaken.

ARTIKEL 14. | KLACHTEN
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Classiccar-art.com.
2. Bij Classiccar-art.com ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door Classiccar-art.com verkochte en geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de wederpartij verboden de door Classiccar-art.com verkochte zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Classiccar-art.com hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Classiccar-art.com of de door Classiccar-art.com aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Classiccar-art.com is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
5. Als de wederpartij, nadat de verkochte zaken door Classiccar-art.com aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
1. Op alle door Classiccar-art.com geleverde zaken en gebruikte ontwerpen en schetsen, alsmede op de door Classiccar-art.com gehanteerde werkwijzen en methoden, rust het intellectuele en industriële eigendomsrecht van Classiccar-art.com, voor zover deze rechten niet bij derden berusten. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) kopiëren, te (doen) reproduceren, te (doen) delen met derden of te (doen) openbaren op enige andere wijze dan verenigbaar is met de aard en strekking van de overeenkomst.
2. Classiccar-art.com behoudt zich alle hem krachtens de wet toekomende rechten voor in verband met een inbreuk door de wederpartij op het bepaalde in het vorige lid, waaronder mede begrepen het recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 17. | GEBRUIKSRECHT VAN CLASSICCAR-ART.COM
1. Heeft het geleverde betrekking op een beperkte/gelimiteerde oplage daarvan, dan is dit uitsluitend van toepassing op dragers met een omvang van circa 80 bij 60 centimeter, met dien verstande dat Classiccar-art.com gerechtigd is de betreffende prenten in een aanzienlijk kleiner formaat te gebruiken op zijn website en voor afdrukken op ansichtkaarten, kalenders, in boeken en op/in andere dragers van soortgelijke omvang.
2. Het recht van Classiccar-art.com als bedoeld in het vorige lid is, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de wederpartij, niet van toepassing op in opdracht van de wederpartij gepersonaliseerde werken.

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Classiccar-art.com aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In cooperation with Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, we offer you the following payment methods. Payment is to be made to Klarna.

  • Pay in [14] days: The payment period is 14 days from shipment of the goods or tickets/ availability date of the service. You can find the complete terms and conditions for the markets where this payment method is available here: United Kingdom, Germany, Sweden, Norway, Denmark, Finland, Austria, Switzerlandand the Netherlands.
  • Financing: With the financing service from Klarna you can pay your purchase in flexible or fixed monthly instalments according to the conditions stated in the checkout. The instalment payment is due at the end of each month after submission of a separate monthly invoice by Klarna. Further information regarding Slice It including terms and conditions and Standard European Consumer Credit Information you can find here for the markets where this payment method is available: Austria, the United Kingdom, Germany, Sweden, Norway, Denmarkand Finland.
  • Direct bank transfer: Available in Germany, Austria, Belgium, Italy, Spain, Poland and the Netherlands. Your account will be debited directly after placement of your order.
  • Direct Debit: Your account will be debited after shipment of the goods or tickets/ availability date of the service ​or in case of a subscription in accordance with the timelines communicate​d. You will be notified about the date(s) by email.
  • Card Payments: Available in Sweden, Germany and Austria. The amount will be reserved on your card and will be debited after shipment of the goods or tickets/ availability date of the service. In case of a subscription the amount will be debited in accordance with the timelines communicated.

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

 
 

 

Home